Terdapat ralat dalam alat ini

03 Mei 2010

Asap - Mya Iza Azizan

1 Sajak ini menggambarkan

A bumi musnah disebabkan asap

B alam sekitar yang rosak kerana asap

C manusia berasa tidak selesa kerana adanya asap

D alam sekitar telah menjejaskan kesihatan manusiatetapi bahangmu cukup

memusnahkan segala2 Baris di atas membawa maksud

A asap menjadikan kehidupan berubah

B asap memberikan bahang yang cukup besar

C asap telah merosakkan semua kehidupan

D asap akan memusnahkan benda tertentu sahaja3 Perulangan perkataan "asap" bagi permulaan rangkap merupakan

A simile

B anafora

C metafora

D personifikasi4 Tema sajak ini ialah

A manusia berasa marah disebabkan wujudnya asap

B bahaya asap boleh emusnahkan alam sekitar

C asap bahan yang boleh menyusahkan kehidupan kita

D asap akan wujud sekiranya berlaku pencemaran alam5 Pernyataan yang berikut merupakan persoalan sajak "Asap", kecuali

A asap menyebabkan kita berasa lemas

B asap boleh memusnahkan keidupan

C asap tidak dapat dikawal dengan mudah

D asap menyebabkan kita berasa tidak selesa

Tiada ulasan:

Catat Ulasan